Kdo může založit útulek

Útulek může založit v podstatě kdokoli, kdo má dostatek odhodlání, kdo dokáže obětovat svůj volný čas, kdo má alespoň částečné možnosti a nebojí se splnit další podmínky nutné k provozu takovéhoto zařízení. Mluvíme zde o útulku, který bude registrovaný veterinární správou -  tedy o útulku takovém, "jaký by měl být".

Je jedno, jeslti jste jednotlivec, nezisková organizace nebo firma - všichni k založení útulku potřebují to samé.

 

Potřebné dokumenty k řízení

Projektová dokumentace (dále jen ,,PD˝)

Projektovou dokumenataci potřebujete k tomu, aby na jejím základě mohla být vydána závazná stanoviska a vyjádření jednotlivých úřadů a bylo tak možné se posunout ke kýženému cíli.

Požárně bezpečnostní řešení (dále jen ,,PBŘ˝)

Požárně bezpečnostní řešení budete přikládat k žádosti o vyjádření k PD na příslušný hasičský záchranný sbor (dále jen HZS).

Vyjádření HZS

Jak již bylo výše uvedeno, k žádosti o vyjádření k PD přikládáte i PBŘ. Posílá se fyzicky jedno paré od každého dokumentu. Vzor žádosti bylo možné dohledat na stránkách příslušného HZS.

Vyjádření KHS (krajské hygienické stanice)

Krajská hygienická stanice se zde vyjadřuje především k hygieně práce. KHS k vyjádření stačila žádost skrze datovou schránku. Vzor žádosti bylo možné dohledat na stránkách KHS.

Vyjádření KVS (krajské veterinární správy)

KVS vyžaduje stejně jako HZS dodat fyzicky jedno paré projektové dokumentace. Navíc ještě dokládáte souhlas vlastníka pozemku/prostoru/budov se zřízením zařízení útulku a všemi úpravami s tímto spojenými. Vzor žádosti o vyjádření není dohledatelný na internetu - lze jej sepsat vlastními slovy (nutné je však uvést že "žádáte dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) § 56").

Vyjádření odboru životního prostředí

Z odboru životního prostředí se vyjadřují z hlediska:

  • nakládání s odpady
  • vodoprávního úřadu
  • ochrany ovzduší
  • ochrana zemědělského půdního fondu
  • ochrana přírody a krajiny
  • správa lesů a myslivosti
Souhlas majitele/majitelů pozemku se záměrem výstavby psího útulku a souvisejících úprav

Jelikož Dogpoint o.p.s. není majitelem pozemku, bylo nutné získat souhlas majitelů. Dokládali jsme zároveň i s nájemní smlouvou.

Vyjádření majitelů sousedících parcel k záměru výstavby psího útulku

V našem případě jsme museli kontaktovat mimo sousedů i souseda - krajskou správu a údržbu silnic, jelikož pozemek hraničí s komunikací.

Vyjádření příslušné obce k záměru výstavby psího útulku

Tady asi není co dodat :)

Vyjádření stavebního úřadu

Všechny předešlé dokumenty nesete na stavební úřad. Pokud byste na SÚ donesli jen projektovou dokumentaci, tak si u vás stejně všechny tyto dokumenty vyžádají.

 

Následně vás čeká dokládání:

  • závazný provozní řád útulku
  • doložení odborné způsobilosti
  • doložení revizí (v našem případě elektrika + komíny)
  • rozbor vody z umyvadla (pro KHS), rozbor vody ze zdroje (u nás ze studny, pro KVS)

 

Připravte si taky pro KVS: